Algemene Voorwaarden

Klik op een van de volgende links om de Algemene Voorwaarden of Voorwaarden Trainingen in pdf formaat te downloaden.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zulks met uitsluiting van voorwaarden die de opdrachtgever mocht hebben gesteld of van toepassing mocht hebben verklaard, mits wij dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk hebben geaccepteerd.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet hebben bevestigd met de acceptatie ervan akkoord te gaan. De aanvaarding van een opdracht kan zowel blijken uit de schriftelijke opdrachtbevestiging van Schippers IT B.V., als uit het feit dat Schippers IT B.V. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3. Wijzigingen en annulering

3.1 Wijzigingen in de uitvoering van een opdracht dan wel gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht zijn slechts mogelijk, indien tijdig schriftelijk aan ons meegedeeld en door ons schriftelijk geaccepteerd.

3.2 Indien, na het sluiten van de overeenkomst, de opdracht geen doorgang vindt, is de opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen hoofdsom c.q. de geprognotiseerde tijdsbesteding te voldoen.

3.3 Eventuele extra kosten en schade als gevolg van wijziging of annulering van opdracht komen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Bij de uitvoering van onderzoeken kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan.

4.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Schippers IT B.V. de vrijheid om diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Schippers IT B.V. blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

5. Onderzoeken

5.1 Bij overeenkomsten tot het verrichten van (digitale) onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient naar het oordeel van Schippers IT B.V. een rechtmatig belang bij de opdracht te hebben.

5.2 Na de uitvoering van een (digitaal) onderzoek zal Schippers IT B.V. aan de opdrachtgever een (schriftelijk) rapport uitbrengen van haar bevindingen. Aan deze rapportage kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd, afhankelijk van het soort onderzoek. Schippers IT B.V. staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik en/of de uitvoering van de onderzoeksresultaten, conclusies en adviezen anders dan ten behoeve van de afgesproken doelstelling. Schippers IT B.V. staat eveneens niet in voor het bereiken van door opdrachtgever beoogd resultaat. Opdrachtgever erkent op grond van de aard van de werkzaamheden van Schippers IT B.V. haar afhankelijkheid van de (aangeleverde) onderzoekssubjecten en gegevens die daarbij steeds een rol spelen. Schippers IT B.V. sluit dan ook de aansprakelijkheid ten aanzien van haar onderzoek werkzaamheden en resultaten, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit de uit haar naam toegepaste of gebruikte onderzoeksresultaten van Schippers IT B.V.

5.3 Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport en delen daarvan, alsmede de naam van Schippers IT B.V. en de opdrachtgever mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt. Aan Schippers IT B.V. onder embargo bekend gemaakte informatie door verdachte of informanten mag door Schippers IT B.V. geheim worden gehouden voor opdrachtgever.

5.4 Schippers IT B.V. is niet verplicht haar informatiebronnen bekend te maken. Opdrachtgever ziet af van iedere poging tot het bereiken van een dergelijk doel. Wanneer verdachtmakingen naar derden door gehoorde verdachten of informanten wordt geuit, zonder dat hiervoor ondersteunend bewijs beschikbaar is, is Schippers IT B.V. bevoegd deze informatie, ter bescherming van de persoon die het betreft, niet bekend te maken.

5.5 De minimale huurperiode voor onderzoeksapparatuur is twee werkweken. Kosten voor inbellen op digitale opnameapparatuur zijn voor rekening van opdrachtgever. De informatie vastgelegd op enig medium wordt eigendom van Schippers IT B.V. Bij het interviewen van verdachten c.q. getuigen is Schippers IT B.V. bevoegd van deze gesprekken, waarbij zij zelf tegenwoordig is, ter eventuele verificatie van interviewmethodieken en of juistheid van verklaringen door een rechter, band- c.q. video-opnamen te maken. Indien voor de vastlegging van het interview gebruik gemaakt wordt van extern ingehuurde apparatuur, zijn de eventuele kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze opnamen worden eigendom van Schippers IT B.V. Schippers IT B.V. is bevoegd opnamen (beeld of geluid) te vernietigen op een moment dat deze niet langer meer geacht kunnen worden essentieel te zijn voor de afloop/afhandeling van een onderzoek. Mocht hiertoe noodzaak bestaan dan zal opdrachtgever kenbaar maken aan Schippers IT B.V. dat de noodzaak bestaat opnamen/documentatie te bewaren. De termijn hiervoor is 2 maanden na afloop van een onderzoek.

5.6 Wanneer overeengekomen wordt dat opdrachtgever zelfstandig verantwoordelijk is voor het wisselen van videobanden (inclusief bijhouden van bijbehorende administratie), het verzenden van administratief of ander bewijsmateriaal wordt dit door opdrachtgever zodanig georganiseerd dat hierdoor geen tijdbelemmeringen in het onderzoek te verwachten zijn. Geplande, doch niet in te vullen tijd, om bewijsstukken te analyseren of verdachte/informanten te horen, wordt in rekening gebracht bij opdrachtgever.

5.7 Opdrachtgever draagt er tijdens het onderzoek zorg voor dat hij optimaal bereikbaar is voor overleg met Schippers IT B.V. Indien het onderzoek vertraging ondervindt door onvoldoende bereikbaarheid van opdrachtgever zullen de hiermee gepaard gaande kosten (niet invulbare uren) worden door berekend aan opdrachtgever.

5.8 Bij defecten / niet functioneren van technische apparatuur die door Schippers IT B.V. ten behoeve van een opdrachtgever is geplaatst c.q. wordt gebruikt kan Schippers IT B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen en gevolgen hiervan. Opdrachtgever zal in dergelijke gevallen Schippers IT B.V. in de gelegenheid stellen apparatuur te herstellen. De maninzet die door Schippers IT B.V. hieraan besteed wordt komt voor rekening van de opdrachtgever.

5.9 Indien het voor aanvang van een onderzoek noodzakelijk is vooronderzoek te doen wordt de hieraan bestede tijd doorberekend aan opdrachtgever.

5.10 Opdrachtgever is bevoegd elk onderzoek per direct te stoppen. Voor eventuele schriftelijke afronding, overdracht van onderzoeksgegevens etc., zal maximaal één dagdeel (4 uur) in rekening worden gebracht. Dit is exclusief noodzakelijke inzet voor eventuele uitbouw van apparatuur.

5.11 Cliënt blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de rechtmatige inzet van mensen en apparatuur geleverd door Schippers IT B.V. Schippers IT B.V. kan nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige inzet gebaseerd op straf- of privacywetgeving.

6. Trainingen

De algemene voorwaarden voor trainingen bij Schippers IT B.V. worden afzonderlijk per pdf vermeld op de website. Voor de volledigheid worden hierna de van toepassing zijnde artikelen vermeld in deze algemene voorwaarden:

Artikel 1 Algemeen

Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Schippers IT B.V. betreffende trainingen en daarbij behorende producten en/of diensten.

6.1.1 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze trainingsvoorwaarden wordt door Schippers IT B.V. niet geaccepteerd.

6.1.2 Een exemplaar van deze trainingsvoorwaarden is te allen tijde per e-mail (training@schippers-it.nl) aan te vragen bij Schippers IT B.V.

6.1.3 Deze trainingsvoorwaarden zijn geldig vanaf het accepteren van de offerte tot en met het afronden van de training. Hierbij wordt bedoeld het voldoen van de factuur.

6.1.4 Bij onvoldoende belangstelling twee (2) weken vóór aanvang van de training, ziekte trainer of andere calamiteiten behouden wij ons het recht voor de cursus naar een andere datum te verplaatsen of te annuleren.

6.1.5 Het copyright van alle trainingen berust bij de leverancier van de producten waarover de trainingen gaat.

Artikel 2 Offertes

6.2.1 Alle offertes opgesteld door Schippers IT B.V. zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij anders vermeld.

6.2.2 Prijsvermeldingen op de Schippers IT B.V. website, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

6.2.3 De klant kan binnen twee (2) weken na het accepteren van de offerte hierop terugkomen, dit dient altijd per mail bevestigd te worden aan training@schippers-it.nl.

Artikel 3 Prijzen en betaling

6.3.1 De trainingen van Schippers IT B.V. worden gegeven tegen de prijzen die gelden op de datum van bestellen.

6.3.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, exclusief B.T.W., in Euro en exclusief verzendkosten.

6.3.3 Voor algemene voorwaarden omtrent de betaling van facturen van Schippers IT B.V. wordt er doorverwezen naar de algemene voorwaarden van Schippers IT B.V.

6.3.4 De betaling dient te gebeuren binnen twee (2) weken na facturatiedatum.

Artikel 4 Bereikbaarheid

6.4.1 Schippers IT B.V. is te allen tijde bereikbaar via e-mail (training@schippers-it.nl) en gedurende kantooruren telefonisch op +31 (0) 161 454 449.

Artikel 5 Klachtenregeling

6.5.1 Klachten dienen gestuurd te worden naar training@schippers-it.nl en dienen op zijn minst de aanleiding van de klacht, de klacht, de cursus en/of training waarop de klacht van toepassing is en contactgegevens te bevatten. Het is ook mogelijk de klachten per brief te sturen naar het kantooradres van Schippers IT B.V.

6.5.2 Schippers IT B.V. zal binnen twee (2) dagen de ontvangst van de klacht aan de klant bevestigen. Schippers IT B.V. handelt klachten binnen vier (4) weken af. Indien de klachten niet binnen vier (4) weken afgehandeld kunnen worden zal Schippers IT B.V. dit in de derde week van de klacht per email melden aan de partij die de klacht geplaatst heeft. Er zal in deze email besproken worden wat de reden is van de langere duur dan de vastgestelde vier (4) weken en tevens zal er gemeld worden wanneer er verwacht wordt de klacht daadwerkelijk af te handelen.

6.5.3 De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van Schippers IT B.V.

6.5.4 Mocht de klant ontevreden zijn over de afhandeling van de klacht door Schippers IT B.V. dan kan de klant hiertegen in beroep gaan door een brief te sturen aan het onderstaande adres:

Evidentium
Het Binneveld 5
5491 ZC Sint-Oedenrode
Nederland

6.5.5 De ontvangst van het beroep zal binnen twee (2) weken aan de klant bevestigd worden.

6.5.6 Evidentium zal hierin een bindend advies geven.

6.5.7 De afhandeling valt onder de verantwoordelijkheid van Schippers IT B.V. en eventuele gevolgen voor Schippers IT B.V. zullen binnen twee (2) weken worden afgehandeld.

6.5.8 Alle klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden.

6.5.9 Alle klachten zullen voor twee (2) jaar bewaard blijven binnen Schippers IT B.V.

Artikel 6 Evaluatie docenten door bedrijf

6.6.1 Docenten die trainingen geven in opdracht van Schippers IT B.V. worden minstens één (1) keer per zes (6) maanden gecontroleerd op de onderstaande punten.

6.6.1.1 Het toepassen van de juiste lesstof.

6.6.1.2 Het beheersen van de lesstof.

6.6.1.3 Het beheersen van de materialen behorende bij de lesstof.

6.6.1.4 Het juist toepassen van de examenmodellen.

6.6.1.5 Het juist controleren van de gemaakte examens.

6.6.1.6 Het juist toewijzen van cijfers.

6.6.1.7 Controle van de door cursisten ingevulde evaluatieformulieren.

Artikel 7 Evaluatie docenten door cursist einde cursus

6.7.1 Aan het einde van elke cursus wordt er van de cursist verwacht om via een evaluatieformulier feedback te geven over de docent, de cursus en de locatie. Deze evaluatieformulieren dienen anoniem ingevuld te worden.

Artikel 8 Verwerkingstijd contact

6.8.1 Brieven worden binnen één (1) week na ontvangst in behandeling genomen en hier wordt bij voorkeur per e-mail op geantwoord. Berichten per e-mail worden binnen één (1) week behandeld en per e-mail beantwoord. Indien een kwestie een langere doorlooptijd heeft dan de genoemde één (1) week zal er contact opgenomen worden met de klant per e-mail.

Artikel 9 Kosten bij afmelding

6.9.1 Als een cursist zich afmeldt voor de training worden volgens onderstaand overzicht kosten in rekening gebracht.

6.9.1.1 Afzeggen/verzetten één (1) dag van tevoren 100%

6.9.1.2 Afzeggen/verzetten één (1) week van tevoren 50%

6.9.1.3 Afzeggen/verzetten één tot twee (1-2) weken van tevoren 25%

7. Informatieplicht/copyright

7.1 De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan Schippers IT B.V. te verstrekken. De opdrachtgever zal Schippers IT B.V. zo nodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren.

7.2.1 De opdrachtgever verplicht zich Schippers IT B.V. op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Hij zal geen handelingen mogen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.

7.2.2 Met name bij adviesopdrachten wordt Schippers IT B.V. geacht een sturende en controlerende rol te vervullen. Derhalve is het essentieel dat de opdrachtgever een voldoende verstrekkende machtiging afgeeft c.q. derden uitdrukkelijk de opdracht geeft aan verzoeken van Schippers IT B.V. te voldoen. Daar waar Schippers IT B.V. afhankelijk is van informatie aangeleverd door derden, zoals architecten, beveiligingsdienstverleners, installateurs en bouwbedrijven zal opdrachtgever alles in het werk stellen deze derden te instrueren tijdig en correct informatie aan Schippers IT B.V. te leveren.

7.2.3 Door Schippers IT B.V. aangemaakte stukken (in welke vorm dan ook) mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schippers IT B.V. Het is eveneens niet toegestaan deze stukken aan anderen dan door wie de opdracht voor aanmaak is verstrekt te laten lezen of aan anderen over te dragen. Op elke overtreding van het copyright alsmede andere bekendmaking van elke vertrouwelijke informatie is een direct opeisbare boete van € 10.000,00 van kracht.

7.5 Confrontatie van gehele of gedeeltelijke adviesrapporten aan derden waaronder installateurs, beveiligingsbedrijven, bewakingsbedrijven etc. is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schippers IT B.V. Mocht opdrachtgever toch gegevens kenbaar maken aan derden dan aanvaart Schippers IT B.V. daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Hoewel Schippers IT B.V. adviesrapporten met de grootste zorgvuldigheid opstelt kan zij nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het alsnog voorkomen van calamiteiten c.q. criminaliteitsincidenten zelfs als alle adviezen door opdrachtgever opgevolgd zijn. De adviezen worden nimmer geacht uitputtend te zijn.

8. Betaling, ontbinding en bereikbaarheid

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op opschorting, korting of verrekening. Alle in offertes genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

8.2 Het betwisten van facturen is mogelijk tot en met 7 dagen na factuurdatum.

8.3 Overeenkomsten voor dienstverlening worden afgesloten voor een periode van een jaar tenzij schriftelijk anders afgesproken. Voor deze overeenkomsten geldt dat zij door opdrachtgever en opdrachtnemer zonder opgave van reden op elk moment kunnen worden beëindigd. In een dergelijk geval zal geen restitutie van de factuur plaatsvinden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Onze verplichting tot verdere uitvoering van de overeenkomst wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

8.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 450,00.

8.5 Indien de opdrachtgever met betaling of enige andere verplichting uit een overeenkomst in gebreke blijft, zijn wij bovendien onverminderd een eventuele verplichting van de opdrachtgever tot schadevergoeding - gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.6 Voormelde bevoegdheid tot ontbinding hebben wij tevens, indien de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie mocht komen te verkeren, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling verkrijgt, indien beslag onder de opdrachtgever wordt gelegd of als er aanwijzingen zijn dat opdrachtgever criminele handelingen verricht of verricht heeft die, wanneer zij in verband zouden worden gebracht met Schippers IT B.V., deze in een kwaad daglicht zouden kunnen stellen alsmede bij een gefingeerd doel van een rechercheonderzoek. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat Schippers IT B.V. in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is Schippers IT B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

8.7 Mochten Schippers IT B.V. voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan heeft Schippers IT B.V. het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tenzij op verlangen van Schippers IT B.V. en tot ons genoegen door de opdrachtgever zekerheid is gesteld voor betaling van hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn.

8.8 De tijd besteed voor het opstellen van een gespecificeerde nota wordt in rekening gebracht.

8.9 De minimum inzet is gesteld op tien minuten.

8.10 Reiskosten zullen tegen 50% van het uurtarief berekend worden.

8.11 Betaling vindt plaats netto-contant, waaronder wordt verstaan franco remise en wel door betaling hetzij ten kantore van Schippers IT B.V., hetzij door storting op de bankrekening van Schippers IT B.V., dan wel op een plaats en wijze als door Schippers IT B.V. voorgeschreven. De wederpartij legt zich bij deze betalingswijze neer, tenzij deze plaats c.q. wijze aanmerkelijk bezwarend is voor wederpartij, hetgeen de wederpartij binnen een termijn van 5 dagen na de mededeling van Schippers IT B.V. hieromtrent schriftelijk aan Schippers IT B.V. moet kenbaar maken. Bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Schippers IT B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade ook die de opdrachtgever en/of een derde door of ten gevolge van ons optreden lijdt, tenzij ons grove nalatigheid kan worden verweten. Wij zijn daarbij gerechtigd de schade die is ontstaan zelf ongedaan te maken c.q. te beperken.

9.2 Eventuele aansprakelijkheid onzerzijds, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een overeenkomst, is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen wij aan de opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening hebben gebracht c.q. kunnen brengen zulks tot een maximum van € 5.000,00. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hier geen regels van dwingend recht tegen verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Op straffe van verval van rechten dient de opdrachtgever in een voorkomend geval binnen 4 maanden na het ontstaan van de schade rechtsmaatregelen te hebben genomen.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze derden tegen ons zouden kunnen doen gelden op grond van enig handelen of nalaten van onze zijde of van door ons aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht.

9.5 Bij constatering van strafbare feiten berust de verantwoordelijkheid voor het doen van aangifte bij de opdrachtgever. Die aangifte zal in principe door het personeel van Schippers IT B.V. alleen op verzoek van de opdrachtgever worden gedaan. In uitzonderlijke gevallen kan Schippers IT B.V., ook zonder toestemming van de opdrachtgever, zelfstandig het initiatief nemen tot het doen van aangifte. De opdrachtgever vrijwaart Schippers IT B.V. en haar personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of Schippers IT B.V. of haar personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken. Mocht naar aanleiding van een door ons ingesteld onderzoek de noodzaak bestaan tot het, opstellen van stukken, verklaren bij rechtbanken, advocaten, politie en justitie etc. dan is dit voor rekening van opdrachtgever tegen het overeengekomen tarief van de opdracht die hiertoe leidde. Hierbij geldt uitdrukkelijk geen tijdlimiet.

9.6 De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan Schippers IT B.V. of aan haar personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever Schippers IT B.V. niet in kennis heeft gesteld.

9.7 Als wij vooraf, lopende of na en onderzoek civiel of strafrechtelijk worden aangesproken door een verdachte, worden de noodzakelijke kosten voor advocaten e.d. vergoed door opdrachtgever.

9.8 Persoonsgegevens worden opgeslagen in een registratiesysteem. Van dit systeem is melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens (A.P.), voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Opdrachtgever is gehouden dit aan de betrokkene te melden.

9.9 Indien er sprake is van een datalek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming persoonsgegevens, dan wel ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van mensen, zal opdrachtgever gehouden worden aan een overeenkomstige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Overmacht

10.1 Omstandigheden buiten de wil van Schippers IT B.V. en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden geeft Schippers IT B.V. het recht de overeenkomst, dan wel de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder meer:

  • Onlusten, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Schippers IT B.V. of diens leveranciers;
  • Niet-, onvolledige en/of vertraagde levering van zaken door derden; maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was;
  • Signalen van mogelijk crimineel handelen van opdrachtgever zulks geheel ter beoordeling van Schippers IT B.V. waarbij de bron gerespecteerd wordt.

10.3 De gehele inzet van personeel w.o. werkzaamheden, organisatieondersteuning, dient gezien te worden als advieswerk ten behoeve van opdrachtgever en valt geheel onder zijn verantwoordelijkheid. Het door opdrachtgever bij onderzoeken op eigen initiatief ontplooien van enig handelen dient uitdrukkelijk te worden nagelaten. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en verantwoording van opdrachtgever.

11. Indienstneming personeel/concurrentiebeding

Het is de opdrachtgever op straffe van verbeurte van een boete van € 45.000,00 per personeelslid c.q. derden en per keer verboden om zonder voorafgaand overleg en onze toestemming Schippers IT B.V. personeelsleden en/of derden (leveranciers), die voor ons werkzaamheden hebben verricht, in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, dan wel pogingen daartoe te ondernemen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan c.q. overeenkomst met de opdrachtgever zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

12.3 Om ons moverende redenen kan Schippers IT B.V., in afwijking van het hiervoor bepaalde, een geschil aanhangig maken bij de ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering competente rechter.